Kalender 2019

januari
do3geen schermtraining (kerstvakantie)
do10schermtraining jeugd
schermtraining senioren
do17schermtraining jeugd
schermtraining senioren
do24schermtraining jeugd
schermtraining senioren
do31schermtraining jeugd
schermtraining senioren
februari
do7schermtraining jeugd
schermtraining senioren
do14schermtraining jeugd
schermtraining senioren
do21schermtraining jeugd
schermtraining senioren
do28geen schermtraining (krokusvakantie)
maart
do7schermtraining jeugd
schermtraining senioren
do14schermtraining jeugd
schermtraining senioren
do21schermtraining jeugd
schermtraining senioren
do28schermtraining jeugd
schermtraining senioren
april
do4schermtraining jeugd
schermtraining senioren
do11schermtraining jeugd
schermtraining senioren
do18schermtraining jeugd
schermtraining senioren
do25schermtraining jeugd
schermtraining senioren
mei
do2geen schermtraining (voorjaarsvakantie)
do9geen schermtraining (voorjaarsvakantie)
do16schermtraining jeugd
schermtraining senioren
do23schermtraining jeugd
schermtraining senioren
do30geen schermtraining (hemelvaartsdag)
juni
do6schermtraining jeugd
schermtraining senioren
do13schermtraining jeugd
schermtraining senioren
do20schermtraining jeugd
schermtraining senioren
do27schermtraining jeugd
schermtraining senioren
juli
do4schermtraining jeugd
schermtraining senioren
do11schermtraining jeugd
schermtraining senioren
do18schermtraining jeugd
schermtraining senioren
augustus
september
oktober
november
december