Kalender 2020

januari
do2geen schermtraining (kerstvakantie)
do9schermtraining jeugd
schermtraining senioren
do16schermtraining jeugd
schermtraining senioren
do23schermtraining jeugd
schermtraining senioren
do30schermtraining jeugd
schermtraining senioren
februari
do6schermtraining jeugd
schermtraining senioren
do13schermtraining jeugd
schermtraining senioren
do20schermtraining jeugd
schermtraining senioren
do27geen schermtraining (krokusvakantie)
maart
do5schermtraining jeugd
schermtraining senioren
do12schermtraining jeugd
schermtraining senioren
do19schermtraining jeugd
schermtraining senioren
do26schermtraining jeugd
schermtraining senioren
april
do2schermtraining jeugd
schermtraining senioren
do9schermtraining jeugd
schermtraining senioren
do16schermtraining jeugd
schermtraining senioren
do23schermtraining jeugd
schermtraining senioren
do30geen schermtraining (voorjaarsvakantie)
mei
do7geen schermtraining (voorjaarsvakantie)
do14schermtraining jeugd
schermtraining senioren
do21geen schermtraining (hemelvaartsdag)
do28schermtraining jeugd
schermtraining senioren
juni
do3schermtraining jeugd
schermtraining senioren
do11schermtraining jeugd
schermtraining senioren
do18schermtraining jeugd
schermtraining senioren
do25schermtraining jeugd
schermtraining senioren
juli
do2schermtraining jeugd
schermtraining senioren
do9schermtraining jeugd
schermtraining senioren
do16schermtraining jeugd
schermtraining senioren
augustus
september
oktober
november
december